Møtet ble avholdt på Rica Nidelven hotell fra klokken 12.00 til 17.00.

Tilstede : Ketil Ervik , Kristin Myhre Johansen, Monica Finnøy , Olav Hannisdal, Bjørg Pedersen og Inger Johanne Thomasgård.

 

Styrets sammensetning 2011 :

 • Kristin Myhre Johansen , leder (skift 3 )
 • Ketil Ervik , nestleder ( skift 2 )
 • Inger Thomasgård, sekretær (skift 5 )
 • Olav Hannisdal , kasserer ( skift 3 , pr d.d på land )
 • Bjørg Pedersen , styremedlem ( skift 3)
 • Monica Finnøy , styremedlem ( skift 5 )

Saker :

 • Årsberetningen for Neptun
 • Årsregnskap for Neptun Nidaros 2011
 • Turer og arrangementer for 2012
 • Pensjonistenes rolle i Neptun Nidaros
 • Opprette valgkomite for nytt valg av styre Neptun Nidaros i 2012
 • Medlemslister for Neptun Nidaros
 • Valg
 • Hjemmeside for Neptun Nidaros
 • Rådsmøte Bodø 7 og 8 september 2011
 • Diverse

Årsberetning for 2011 :

Det er avholdt 3 styremøter i år 2011.

Neptun Nidaros har arrangert : tur til Praha ( 43 deltagere ), juleforestillingen " Et jule-eventyr " på Trøndelag Teater ( 55 stk ), julebord i Namsos med besøk på Rocke-museum og galleribesøk ( 58 deltakere )og opplevelses tur til Stokkøya ( 25 personer ).

God deltagelse på alle arrangement.

 

 

Årsregnskap for Neptun Nidaros 2011:

Gikk gjennom regnskapet for 2011.

Inntekter : På konto 1.1.2011 kr 59?034,54,-

Pensjonister kr 3?100,00,-

Egenandeler turer kr 63054,00

Overført fra brukskonto kr 200?000,00

Renter kr 3902,00

Balanse kr 349?686,54

 

Utgifter :

Reisevarehuset kr 54?030,00,-

Overføring til brukskonto kr 100?000,-

Gebyrer kr 4,00,-

Innestående pr 31.12.2011 kr 195?652,54,-

Balanse kr 349?686,54

Kasserer Olav Hannisdal leverte et ryddig og tydelig regnskap for oss i styret. Regnskap er avsluttet og godkjent av revisor Morten Aasheim.

 

Budsjett for 2012 :

Utenlandstur – ca kr 200.000,-

Familietur - kr 100.000,-

Teateraften – kr 50.000,-

Julebord – kr 200.000,-

Div arrangement – kr 55000,-

Totalt - ca. kr 600 000,-.

 

 

Turer og arrangement for Neptun Nidaros i 2012 :

Det ble diskutert og lagt frem forskjellige forslag for turer og arrangement .

Forslag som det arbeides med fremover er :

 • Familiedag i Pirbadet, 4 og 18 mars 2012
 • Familetur til Savalen, uke 35 og uke 38.
 • Teaterkveld " Hair-musikal " våren 2012
 • Julebord Rica Nidelven , Trondheim, 23.11 og 14.12.2012
 • Billetter Olavsfestdagene festivalpass Pstero festival
 • Juleforestilling Stiklestad " Blåfjell jul "

Turene er ikke ferdig planlagt enda , og det må jobbes mer med dette fremover.

Mer info om turene kommer opp på hjemmesiden til Neptun Nidaros når de er ferdig planlagt.

 

Pensjonistenes rolle i Neptun Nidaros :

Det er pr d.d 32 pensjonister i Neptun Nidaros.

Listene på pensjonister i Neptun Nidaros må oppdateres hvert år .

Arvid Kvakland er representant for pensjonistene i Neptun Nidaros og sørger for at disse får opplysninger om aktiviteter.

 

Opprette valgkomite for nytt valg av styre Neptun Nidaros i 2012 :

 

Det må opprettes valgkomite i løpet av året . Det må undersøkes om noen er interessert i og være med i styret.

Vi har 3 kandidater som er på valg i 2012.

 

 

Rådsmøte i Bodø 7 og 8 september 2011 :

Kristin Myhre Johansen deltok på vegne av Neptun Nidaros .

Saker som ble tatt opp på rådsmøte :

Problemer med innmelding av nye medlemmer .

Ulike samarbeidsformer i de forskjellige klubbene mellom klubb og pensjonistene.

Klubbene ble oppfordret til å sende inn forslag/krav om økning av tilskuddene, med et minstekrav om at i alle fall disse ble indeksregulert.

Pr. i dag er tilskuddet 1650,-/ medlem , kr 1100,-/pr pensjonist , som betaler en egenandel på kr 100,-.

 

 

Valg :

I mangel på valgkomite , har styret konstituert seg selv.

 • Leder : Kristin Myhre Johansen , 2 år
 • Nestleder og Web-ansvarlig : Ketil Ervik 1 år ( på valg )
 • Kasserer : Olav Hannisdal , 2 år
 • Sekretær : Inger Thomasgård , 2 år
 • Styremedlem : Monica Finnøy 1 år ( på valg )
 • Styremedlem : Bjørg Pedersen 1 år ( på valg )

 

Styret ønsker i ettertid at leder og kasserer er på direktevalg.

Resten av styret kan konstituere seg selv.

Styret i Neptun Nidaros fungerer godt sammen , og alle begynner og få god innsikt i Neptun .

 

 

Hjemmeside for Neptun Nidaros :

Det er blitt jobbet med og få på plass en hjemmeside for Neptun Nidaros , da mange medlemmer er på stadig jakt etter informasjon om Neptun Nidaros.

Ketil Ervik er web-ansvarlig for hjemmesiden vår , og er den som skal legge inn all info . Vi ble enige om å sende over relevant info til han , slik at han legger dette inn på hjemmesiden til Neptun Nidaros fortløpende.

 

Diverse :

Ny medlemsliste for Neptun Nidaros : f_neptun nidaros medlemmer.

Ketil tar seg av oppdatering av medlemsliste

 

 

Neste møte er satt til Mandag 04.06.2012